ตอบคำถาม กองทุนรวมคืออะไร มีกี่ประเภท และเหมาะกับใครบ้าง

กระทู้จากหมวด 'ETC' โดย muthita, 18 กันยายน 2023.

 1. muthita

  muthita Member

  EXP:
  33
  ถูกใจที่ได้รับ:
  0
  คะแนน Trophy:
  6
  การออมเงินช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณ เมื่อเรามีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิต เราจะไม่กังวลกับการใช้ชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระและมีความสุข

  การออมเงินโดยการฝากธนาคารเป็นวิธีการออมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีผลตอบแทนต่ำด้วย บางครั้งอาจจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อทำให้การออมเงินโดยการฝากธนาคารกลับเป็นวิธีที่ทำให้เรามีเงินน้อยลง เราจึงจำเป็นต้องมองหาการออมเงินวิธีอื่นที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่หากยังกังวลเรื่องความเสี่ยง การลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ออมเงินที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าและเร็วกว่าเงินฝากธนาคาร ทั้งยังมีหลายระดับความเสี่ยงให้เลือก  กองทุนรวมคืออะไร

  กองทุนรวม คือ วิธีออมเงินมนุษย์เงินเดือน การระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายที่มีความสนใจต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนได้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่เพื่อนำไปลงทุน ซึ่งการดำเนินการระดมทุน การจดทะเบียน และนำไปลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม


  กองทุนรวมมีอะไรบ้าง

  กองทุนรวมมีอยู่หลายประเภท หลายระดับความเสี่ยง ทำให้เราสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะการลงทุนที่เราสนใจหรือเลือกซื้อหน่วยลงทุนจากหลากหลายกองทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

  1. กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุเหลือไม่เกิน 1 ปี

  2. กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อย โดยลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่าง ๆ

  3. กองทุนรวมผสม เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง โดยลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ เหมาะกับคนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ในกองทุนเดียว

  4. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ในตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสภาวะตลาดในประเทศ แต่ยังมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน

  5. กองทุนรวมตราสารทุน เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยลงทุนในตราสารหุ้นต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เป็นกองทุนรวมที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวและสามารถยอมรับการขาดทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

  6. กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ เหมาะแก่การลงทุนระยะยาว

  7. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมระยะยาวตั้งแต่ 10 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี มีการลงทุนในหลากหลายประเภท เช่น ลงทุนในตลาดเงิน หุ้น ตราสารหนี้ ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ทรัพย์สินทางเลือก และอีกหลากหลายสินทรัพย์

  8. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปี และต้องมีอายุ 55 ปี จึงจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เช่นเดียวกับ SSF

  กองทุนรวมเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนน้อยที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสารทางการตลาด ซึ่งถือเป็นข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม คือ ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ มีมืออาชีพด้านการลงทุนดูแลการลงทุนให้ และมีขั้นตอนการลงทุนที่ง่ายมากเพียงเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม


  ผลตอบแทนที่ได้จาก กองทุนรวม คือ กำไรจากผลต่างของการซื้อขายหน่วยลงทุน เงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุน และสิทธิการลดหย่อนภาษี หากเปรียบเทียบลงทุนกองทุนกับการฝากธนาคารแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการออมเงินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า

Share This Page